IAN WHITE

IAN WHITE DIAMOND Nome Ian White Nik Name Diamond PDC World Ranking 10° Television Title 0 non television title 12 Nine dart television 0 Walk-on Music That Funky Music – Wild Cherry Data Nascita 17 […]