KRZYSZTOF RATAJSKI

KRZYSZTOF RATAJSKI

THE POLISH EAGLE

Nome

KRZYSZTOF RATAJSKI

Nik Name THE POLISH EAGLE
PDC World Ranking 18°
Television Title 0
non television title 6
Nine dart television 0
Walk-on Music  
Data Nascita 1 GENNAIO 1977
Dart Used BULLS 20 GRAMMI
Home Town Warszawa
Nation POLONIA